Twoja hurtownia tekstyliów do promocji, pracy i rekreacji w Europie!

Zwrot towaru

Zwrot towaru

Najważniejsze informacje

Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasi klienci byli zadowoleni z dostaw naszych produktów. Jeżeli jednak pojawi się powód do zwrotu, staramy się, aby proces ten przebiegał w nieskomplikowany sposób, aby móc jak najszybciej rozpatrzyć przesłany zwrot. Dlatego bardzo prosimy o stosowanie się do ustalonych zasad zwrotu.

W przypadku zwrotu towaru należy dołączyć dokumenty potwierdzające zakup. Koniecznie należy załączyć kopie faktur, których zwrot dotyczy. Można też dołączyć formularz zwrotu, który jest do pobrania poniżej. W przypadku łącznego zwrotu towarów z różnych dostaw, należy w klarowny sposób posegregować towar według dostarczanych dokumentów.

L‑SHOP‑TEAM odbiera towar

L‑SHOP‑TEAM odbiera towar

Reklamacja z powodu wad produkcyjnych lub błędu dostawcy:
Taką reklamacje należy koniecznie zgłosić wcześniej drogą mailową na adres info@l-shop-team.pl, opisując dokładnie powód zwrotu oraz podając numer zamówienia lub faktury. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu zostanie wystawiona faktura korygującą lub zlecona dosyłka towarów - w zależności od indywidulanej sytuacji.

Klient odsyła towar

Klient odsyła towar

Jeżeli nie wystąpił błąd dostawcy ani wada produkcyjna:
W tym przypadku, jeśli od dostawy nie upłynęło więcej niż 4 tygodnie, prosimy o odesłanie produktów (nowe, niepoddane obróbce) wyłącznie z odpowiednimi dokumentami (ksero faktury z zaznaczonymi pozycjami) do siedziby L-Shop-Team w Krakowie. Po przyjęciu produktów zostanie wystawiona faktura korygującą oraz nota obciążeniowa w wysokości 25% wartości netto zwracanego towaru. Koszty dostawy nie podlegają korekcie. Prosimy o sprawdzenie OWS §10 pkt 6 dot. produktów niepodlegających zwrotowi.